OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie mieszczącym się: 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 20.

Nazwa stanowiska: Referent

praca w dziale administracyjnym OPS w Gogolinie

w wymiarze pełny etat

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2019 r. poz. 1282),
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  6. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
  7. cieszenie się nieposzlakowaną opinią.
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. kreatywność, samodzielność, systematyczność, dokładność, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 2. gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 3. zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,
 4. preferowane doświadczenie w pracy w charakterze osoby zajmującej się sprawami kadrowymi pracowników,
 5. preferowane doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 6. znajomość n/w przepisów prawnych:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z  2019 r. poz 1282),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 z późn. zm.).

 

 1. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
  1. prowadzenie akt osobowych pracowników OPS w Gogolinie,
  2. przygotowywanie projektów dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, świadectwa pracy, zakresy czynności, skierowanie na badania lekarskie itp.),
  3. ewidencja urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, bezpłatnych oraz wszelkiej innej nieobecności pracowników w pracy (spowodowanej np. zwolnieniem lekarskim, udzieleniem zwolnienia od pracy w związku z art. 188 Kodeksu pracy itp.),
  4. ewidencja czasu pracy pracowników,
  5. zgłaszanie, wyrejestrowanie pracowników (i zleceniobiorców) do/z ZUS oraz członków ich rodzin (praca w programie Płatnik),
  6. współpraca z kierowcą- pracownikiem techniczno zaopatrzeniowym w zakresie organizowania czynności realizowanych przez osoby wykonujące prace społecznie użyteczne,
  7. opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją prac społecznie użytecznych (harmonogramy, listy wypłat świadczeń oraz ekwiwalentu, pisma do PUP itp.),
  8. przygotowywanie zamówień na środki czystości, tonery, papier ksero, materiały biurowe itp. (w oparciu o zgłoszone przez pracowników potrzeby w tym zakresie),
  9. przygotowywanie danych do sprawozdań (w szczególności na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego) oraz ich terminowe sporządzanie,
  10. kontrola terminowości przeprowadzania badań lekarskich pracowników, szkoleń BHP,
  11. prowadzenie sekretariatu,
  12. kontrola terminowości przeprowadzania wymaganych okresowych kontroli budynku OPS (i innych- zgodnie z przepisami),
  13. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  14. doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
  1. Miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie ul. Strzelecka 20, budynek z podjazdem  - parter,
  2. Praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,
  3. Praca na pełny etat,
  4. Praca w godzinach: od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku ,
  5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie ,
  6. W pracy konieczne będzie manualne korzystanie z urządzeń technicznych: komputer osobisty, drukarka, kserokopiarka, telefon, fax, niszczarka dokumentów, itp.,
  7. Wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera,
  8. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 16 listopada 2020 r.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 4. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych),
 8. oświadczenie ostanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 10. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem)- w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1282),
 11. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej),
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:

„ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie moich danych osobowych widniejących w złożonej ofercie (w tym danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa i danych szczególnych), w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgodny na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Data i podpis.”

6.    Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w miesiącu  wrześniu 2020 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

7.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Nabór na stanowisko Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie (biuro podawcze znajduje się obecnie przy wejściu do budynku- pok. nr 1) do dnia 06 listopada 2020 r. do godz. 1000.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą, jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po  określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Bliższych informacji udziela:

       Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie,

       Anna Kwapisz – starszy inspektor,           

       tel. /77/ 4666951

 

Gogolin, dnia  26.10.2020 r.                                                                                  Kierownik Ośrodka

                                                                                                                                 Pomocy Społecznej w Gogolinie

                                                                                                                                           Izabela Olczyk