OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOGOLINIE
47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 20

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENTA

W WYDZIALE ADMINISTRACYJNYM

w wymiarze pełny etat (1/1)


 

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

 1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauka o rodzinie

 2. min. 1 rok pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;

 3. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
  ,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 7. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,

 8. cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE

 

 1. znajomość n/w przepisów prawnych:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z późn. zm.)

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz 1282),

 1. mile widziane ukończone szkolenia z zakresu KPA, ustaw dot. pomocy społecznej

 2. mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu zadań leżących w kompetencji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

 3. mile widziane doświadczenie zawodowe dot. spraw z zakresu OPS

 4. samodzielność, systematyczność, dokładność, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

 

3. ZAKRES NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ DO WYKONYWANIA NA STANOWISKU:

 

1) Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej wszystkich działów OPS, zgodnie
z
instrukcją kancelaryjną;

2) Odbiór korespondencji przychodzącej (listowej i elektronicznej) i przekazywanie jej Kierownikowi Ośrodka w celu dekretacji;

3) Przekazywanie zadekretowanej korespondencji do poszczególnych działów Ośrodka;

4) Przygotowywanie korespondencji wychodzącej i jej wysyłanie;

5) Wydawanie korespondencji zgłaszającym się do OPS adresatom;

6) Dbałość o prawidłowe zabezpieczenie dokumentów;

7) Obsługa centrali telefonicznej Ośrodka;

8) Przygotowywanie i realizacja zamówień na środki czystości, tonery, papier ksero, materiały biurowe itp.(w oparciu o zgłoszone przez pracowników potrzeby w tym zakresie), zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) Udzielanie informacji klientom Ośrodka;

10) Współpraca z pracownikami Ośrodka oraz innymi organami i instytucjami w zakresie zajmowanego stanowiska pracy;

11) Prowadzenie spraw dot. składnicy akt w Ośrodku;

12) Współpraca w zakresie prowadzenia prac społecznie użytecznych, w tym opieka i nadzór nad ich realizacją;

 

 

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

 

 1. Miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie ul. Strzelecka 20,

 2. Praca w budynku Ośrodka (dwukondygnacyjnym) z podjazdem - parter (brak windy do wyższej kondygnacji), posiadającym sanitariaty dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

 3. Stanowisko pracy związane jest z praca przy komputerze co najmniej połowę wymiaru czasu pracy oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku Ośrodka.

 4. Praca wymagająca odporności na stres oraz zmienne warunki pracy wynikające ze specyfiki zadań leżących w kompetencji Ośrodka. Konieczne będzie manualne korzystanie z urządzeń technicznych: komputer osobisty, drukarka, kserokopiarka, telefon, fax, niszczarka dokumentów, itp.,

 5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. z 2018 r. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie ,

 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2020 r. jest niższy niż 6%;


 

5. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 2. list motywacyjny,

 3. Życiorys – CV z opisem pracy zawodowej podpisany własnoręcznie

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 5. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;

 10. oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych)

 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem)- w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1282),

 12. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej),

 13.  

 14. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie moich danych osobowych widniejących w złożonej ofercie (w tym danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa i danych szczególnych), w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgodny na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Data i podpis.”


 

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Nabór na stanowisko Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie ul. Strzelecka 20 do dnia 18 stycznia 2021 r. do godz. 1000.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą, jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Bliższych informacji udziela:

Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie,

Iwona Konowalik – referent

tel. /77/ 4666951


 

Gogolin, dnia 07.01.2021 r.

Do pobrania:

PDFKwestionariusz osobowy dla OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIE O ZATRUDNIENIE.pdf

PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze OPS Gogolin.pdf