OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

Dział Finansowo-Księgowy

Telefon: (077) 40 76 062

Godziny pracy:  Poniedziałek- piątek: 7.30-15:30

 Pokój nr 14

Pracownicy:  Anna Lechowicz - Główny księgowy

                        Anna Kwapisz - Starszy inspektor ds. finansowo – księgowych


Numery kont bankowych:

52 8883 0005 2001 0000 0736 0002 – konto podstawowe Ośrodka

83 8883 0005 9001 0000 0736 0002 – konto dla wpłat alimentacji za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej

57 8883 0005 2001 0000 0736 0009 - konto do obsługi projektu realizowanego we współpracy z Fundacją Aktywizacja


Zakres wykonywanych zadań:

 • dekretacja, ewidencja i obieg dokumentów finansowo – księgowych,
 • wprowadzanie danych z dekretowanych dokumentów księgowych do systemu komputerowego finansowo – księgowego i miesięczne uzgadnianie,
 • dokonywanie płatności zatwierdzonych faktur i rachunków,
 • przekazywanie w formie przelewów bankowych zasiłków i zleceń sporządzonych przez Dział Świadczeń Rodzinnych oraz Dział Pomocy Socjalnej,
 • kontrolowanie wydatków z planem finansowym Ośrodka,
 • prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków należności i zobowiązań Ośrodka według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 • prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej zaangażowania planu wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 • ewidencja majątku rzeczowego i finansowego oraz wyposażenia Ośrodka oraz zarządzanie jego inwentaryzacją,
 • nadzór i kontrola obsługi kasowej,
 • ustalanie i obliczanie wynagrodzeń z różnych tytułów prawnych, w tym w szczególności ze stosunku pracy oraz z umów zleceń,
 • ustalanie i naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, i innych należnych pracownikom,
 • rozliczanie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ( zarówno pracowników, jak i podopiecznych Ośrodka),
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie go z urzędem skarbowym,
 • rozliczanie delegacji, ryczałtów i innych świadczeń pieniężnych pracowników,
 • obsługa finansowa  i rozliczanie projektu realizowanego przy udziale środków pochodzących z UE,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych za okresy: miesięczne, kwartalne, i roczne: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (miesięczne i roczne), Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu  terytorialnego (miesięczne i roczne), Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, Rb-N kwartalne o stanie należności, Rb-50 kwartalne o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Ośrodka, tj. bilansu jednostek budżetowych, rachunku zysków i strat jednostek budżetowych oraz zestawienia zmian w funduszach jednostek budżetowych,
 • naliczanie odpisów na ZFŚS oraz jego obsługa.

Najważniejsze akty prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 

Budżet:

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2011 rok

Uchwała Nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2012 rok

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2013 rok

Uchwała Nr XL/392/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok

 

Sprawozdania Finansowe: