OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

Statut

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOGOLINIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Gogolin Nr XXI/148/96 z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne:

§1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142, poz.1591,z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U z 2005r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.);

10) innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działania Ośrodka,

11) niniejszego statutu.

§ 2

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Gogolin.

§ 3

Siedziba Ośrodka mieści się w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej 20, a terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Gogolin.

§ 4

1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Gogolina.

2. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Ośrodka po zatwierdzeniu przez Burmistrza Gogolina.

§ 5

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem telefonu oraz numerem REGON.

Rozdział 2

Cel i zakres działalności Ośrodka

§ 6

Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:

1) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, poprzez:

a) zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie życia w warunkach   odpowiadających godności człowieka,

b) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

2) współtworzenie i koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej odpowiadających na potrzeby środowiska,  których celem jest integracja  osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

§ 7

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

2) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych;

3) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania;

4) koordynowanie sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej, obejmującej w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący;

5) zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin;

6) udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym mającym ograniczone możliwości poruszania i komunikowania się z otoczeniem w celu umożliwienia im pełnienia społecznie aktywnej roli i integracji ze środowiskiem, między innymi poprzez: pomoc w likwidacji barier architektonicznych i psychologicznych, umożliwienie korzystania ze środków transportu i łączności;

7) pracę z rodziną w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz.887 z późn. zm.);

8) realizację innych zadań gminy w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, niezastrzeżonych do realizacji przez Burmistrza Gogolina;

9) organizowanie w porozumieniu z powiatowym urzędem pracy prac społecznie użytecznych, robót publicznych itp.

10) opracowanie i realizacja programów oraz projektów z zakresu pomocy społecznej finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

11) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, w szczególności polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

§ 8

W realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami samorządu terytorialnego, zakładami służby zdrowia, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja Ośrodka

§ 9

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gogolina.

3. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gogolina.

4. Kierownik Ośrodka zarządza całokształtem działalności Ośrodka, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

5. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.

§ 10

Do zakresu działania Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z upoważnienia Burmistrza Gogolina;

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;                                                                 

3) organizowanie pracy Ośrodka zapewniające przestrzeganie przepisów dotyczących między innymi ochrony danych osobowych oraz wymagań określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

4) opracowywanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, procedur kontroli zarządczej i instrukcji obiegu dokumentów oraz innych aktów dotyczących funkcjonowania Ośrodka;

5) wykonywanie w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§11

1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników zgodnie z regulaminem organizacyjnym i schematem organizacyjnym.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 12

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostki budżetowej, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowo ustalany na rok budżetowy.

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

4. Majątek ośrodka stanowi wartość wydzielonego i przekazanego mu mienia.

§ 13

Działalność Ośrodka jest finansowana:

1)      ze środków budżetu gminy Gogolin;

2)      ze środków budżetu państwa;

3)      z innych źródeł.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 14

Kierownik Ośrodka przedkłada Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z całokształtu działalności jednostki.

§ 15

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

PDFUchwała Nr XXVI 276 2012 zmnieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf

PDFUchwała Nr XX 202 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf